Αρχική Σελίδα > financial

Δημοσίευση oικονομικών καταστάσεων

Στην παρούσα ενότητα παρέχεται ενημέρωση στους Μετόχους της Εταιρείας VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχετικά με τις Προσκλήσεις σε Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και σχετικά με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
Συγκεκριμένα στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η δημοσίευση των Προσκλήσεων των Μετόχων σε Γενικές Συνελεύσεις καθώς και η δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.