Αρχική Σελίδα > Όροι Χρήσης > Ειδικοί όροι χρήσης Ταξι Candia

Όροι Χρήσης

1. Γενικοί Όροι

·         1.1 Ειδικοί Όροι αγοράς Υπηρεσιών Μεταφοράς με Ταξί CANDIA

·         1.2 Ειδικοί Όροι Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών & λοιπών Υπηρεσιών Μεταφοράς

·         1.3 Ειδικοί Όροι αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων

·         1.4 Ειδικοί Όροι αγοράς προϊόντων ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας

1. Γενικοί Όροι

A) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εφαρμογή (εφεξής «Εφαρμογή») έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία με την επωνυμία VIVA  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μον. ΕΠΕ (εφεξής VIVA), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Καποδιστρίου, αρ. 2, με ΑΦΜ 998988329 / ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, για λογαριασμό του «KANTIA ΤΑΞΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής “CANDIA”) που εδρεύει στo Ηράκλειο, οδός Ανθέων, αριθμ 27, ΤΚ 714 09, με ΑΦΜ:999577353/ Δ.Ο.Υ Α’ Ηρακλείου


Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό την παροχή από το
CANDIA προς τους χρήστες της εφαρμογής της δυνατότητας λήψης των ακόλουθων υπηρεσιών/αγαθών:

1.     Τη λήψη Υπηρεσιών Μεταφοράς με Ταξί CANDIA.

Οι Υπηρεσίες Μεταφοράς με Ταξί CANDIA υπόκεινται στους Ειδικούς Όρους Χρήσης που το CANDIA έχει διαμορφώσει και γνωστοποιεί στην Παράγραφο 1.1 κατωτέρω.

 

2.     Υπηρεσίες που διατίθενται στο ευρύ κοινό από το VIVΑ (καλούμενες στο εξής “Υπηρεσίες VIVA”) στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητάς του ως Πάροχος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

·         Τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τουριστικά αγαθά, όπως οι υπηρεσίες μεταφοράς από/προς και διαμονής σε διάφορους προορισμούς παγκοσμίως, η διαθεσιμότητα εισιτηρίων, κλινών ή/και οχημάτων και η κράτηση ή/και αγορά των αγαθών που παρέχουν Τρίτοι Πάροχοι.

·         Τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με αγαθά ψυχαγωγίας, όπως ενδεικτικά, πολιτιστικά θεάματα (π.χ. συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές κινηματογραφικών ταινιών κ.λπ.), αθλητικά θεάματα κ.ά., έλεγχος διαθεσιμότητας εισιτηρίων και κράτηση ή/και αγορά εισιτηρίων των θεαμάτων αυτών που παρέχουν Τρίτοι Πάροχοι.

·         Την προμήθεια κωδικών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας.

Οι Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής, πλην των Υπηρεσιών Μεταφοράς με Ταξί CANDIA, υπόκεινται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους Χρήσης που το VIVA έχει διαμορφώσει και γνωστοποιεί   ακολούθως,  ως αυτοί εκάστοτε ισχύουν και δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο  εδώ.   

Το VIVA, πλην των Υπηρεσιών Μεταφοράς με Ταξί CANDIA:

·         είναι μόνος κύριος, άλλως δικαιούχος, του περιεχομένου που εισάγει στην Εφαρμογή, έχοντας εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για τη χρήση των πληροφοριών που αναρτά σε αυτή από τους εκάστοτε φερόμενους ως δικαιοπαρόχους.

·         ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής διάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω της Εφαρμογής και παρέχονται από τον πάροχο κάθε αγαθού ή/και τρίτο διαμεσολαβητή υπηρεσιών, καλουμένων στο εξής «Τρίτος Πάροχος», που προβάλλεται και γνωστοποιείται στην Εφαρμογή και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός, δηλαδή ο Τρίτος Πάροχος, διαμορφώνει και γνωστοποιεί προς τους χρήστες των υπηρεσιών/αγαθών που παρέχει.

B) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

·         Η πρόσβαση ή/και χρήση των παρεχομένων πληροφοριών, των υπηρεσιών του VIVA και του CANDIA, καθώς και των αγαθών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι διαμέσου της Εφαρμογής προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων – Γενικών, αλλά και Ειδικών ανά τύπο υπηρεσίας-, καθώς και των όρων χρήσης που διαμορφώνουν και γνωστοποιούν οι Τρίτοι Πάροχοι προς το κοινό και αφορούν το εκάστοτε αγαθό που παρέχουν.

·         Κατά τη διαδικασία πρόσβασης στην Εφαρμογή και της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών απαιτείται από τους χρήστες η προσεκτική ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων ως προϋπόθεση για την εξέλιξη της διαδικασίας πρόσβασης και λήψης των παρεχομένων υπηρεσιών.

·         Το CANDIA ή/και το VIVA διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν του παρόντες όρους μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Κάθε τροποποιημένη έκδοση των παρόντων όρων αναρτάται στην Εφαρμογή αντικαθιστώντας την προηγούμενη. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες οφείλουν σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω της Εφαρμογής να ενημερώνονται σχετικά και, εφόσον απαιτείται, να αποδέχονται εκ νέου τους τροποποιημένους όρους.

·         Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται για την προμήθεια των αγαθών Τρίτων Παρόχων που επιλέγουν, τα οποία προβάλλονται ή/και παρέχονται μέσω της Εφαρμογής. Η γνώση και η αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων αυτών αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε χρήστη ο οποίος οφείλει να προβαίνει σε ενημέρωση και στην αποδοχή τους μέσω της διαδικασίας και δυνάμει των προϋποθέσεων που διαμορφώνουν, ορίζουν και εκάστοτε γνωστοποιούν οι Τρίτοι Πάροχοι. Το CANDIA ή/και το VIVA ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά ούτε οφείλουν να εξασφαλίσουν οποιαδήποτε διαδικασία γνωστοποίησης και αποδοχής τους μέσω της Εφαρμογής, παρά μόνο των περιπτώσεων και στο βαθμό που αυτό τυχόν επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

·         Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οποιοσδήποτε χρήστης δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους από τους παρόντες όρους χρήσης ή τους όρους χρήσης που ορίζουν και γνωστοποιούν εκάστοτε είτε τo CANDIA, είτε το VIVA, είτε οι Τρίτοι Πάροχοι , οφείλει να απέχει από τη χρήση της Εφαρμογής και των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

·         Επισημαίνεται προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι άρνηση αποδοχής οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή όρου αγοράς των αγαθών που παρέχονται από Τρίτους Παρόχους οδηγεί σε αδυναμία παροχής του αγαθού που έχει επιλέξει ο χρήστης και πιθανή αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής εν όλω ή εν μέρει.

Γ) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

·         Οι παρεχόμενες από το CANDIA ή/και το VIVA υπηρεσίες διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της Εφαρμογής. Πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στο διαδίκτυο.

·         Οι χρήστες των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και σε περίπτωση που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων προσώπων να είναι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι σχετικά.

·         Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών μέσω της Εφαρμογής είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση από τον χρήστη και η συλλογή και επεξεργασία από το CANDIA ή/και το VIVA πληροφοριών που αφορούν και δύνανται να αποτελούν και προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Ο εκάστοτε χρήστης της Εφαρμογής και των παρεχομένων μέσω αυτού υπηρεσιών παρέχει την ανεπιφύλακτη άδειά του προς το CANDIA ή/και το VIVA να συλλέγουν, χρησιμοποιούν και διαβιβάζουν σε Τρίτους Παρόχους τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω υπό τον όρο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με την συλλογή, χρήση, επεξεργασία ή/και διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους, οφείλει να παύσει και να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών, άλλως τεκμαίρεται ότι οι όροι συνεχίζουν να είναι ανεπιφύλακτα αποδεκτοί από τον συγκεκριμένο χρήστη.

Δ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VIVA

·         Για την πλειοψηφία των παρεχομένων μέσω της Εφαρμογής υπηρεσιών VIVA παρέχεται δυνατότητα κράτησης, δηλαδή εκ των προτέρων δέσμευση διαθέσιμης υπηρεσίας κατόπιν σχετικής ρητής εντολής από τον εκάστοτε χρήστη. Η εντολή κράτησης δεσμεύει τον χρήστη, ο οποίος σε κάθε περίπτωση οφείλει να εξοφλήσει το αντίστοιχο τίμημα εκτός εάν άλλως προβλέπεται, σύμφωνα με την εφαρμοστέα στην υπηρεσία που επέλεξε διαδικασία ακύρωσης κρατήσεων την οποία τυχόν ακολούθησε.

·         Ακολουθώντας τη διαδικασία κρατήσεων, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και προβλέπεται στην Εφαρμογή, ο εκάστοτε χρήστης δίνει εντολή στο VIVA να διαμεσολαβήσει για την προμήθεια του επιλεγμένου αγαθού από τον Τρίτο Πάροχο.

·         Η επιβεβαίωση των κρατήσεων πραγματοποιείται από τον Τρίτο Πάροχο και το VIVA αναλαμβάνει να ενημερώσει τον χρήστη/εντολέα της σχετικά με την επιβεβαίωση αυτή.

·         Η συναλλαγή που αφορά τόσο στην κράτηση όσο και στην προμήθεια του εκάστοτε επιλεγμένου αγαθού ολοκληρώνεται μεταξύ του χρήστη και του Τρίτου Παρόχου, ο οποίος τελικά το παρέχει. Κάθε χρήστης οφείλει να λαμβάνει γνώση και να αποδέχεται ανεπιφύλακτα του όρους που θέτει ο εκάστοτε Τρίτος Πάροχος σχετικά με την προμήθεια του αγαθού που επιλέγει και λαμβάνει και φέρει τη σχετική ευθύνη. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στα στοιχεία του αγαθού που έχει επιλέξει και κρατήσει ο εκάστοτε χρήστης, το VIVA θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να επικοινωνήσει στο χρήστη τη μεταβολή αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει σχετική ενημέρωση από τον αρμόδιο Τρίτο Πάροχο εγκαίρως.

Ε) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

·         Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην Υπηρεσία Μεταφοράς με Ταξί CANDIA ο χρήστης επικοινωνεί με το CANDIA στα τηλέφωνα 2810-361362 (24ωρη λειτουργία)

·         Για τις Υπηρεσίες VIVA:

·                     Η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ενημέρωσης απαιτείται δυνάμει των παρόντων όρων, μεταξύ του VIVA και των χρηστών της Εφαρμογής πραγματοποιείται έγκυρα κατά κανόνα με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στο VIVA για το σκοπό αυτό.

·                     Κάθε χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί στο VIVA τα αληθή του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας είναι ο νόμιμος χρήστης.

·                     Κάθε χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με το VIVA ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@viva.gr, αλλιώς τηλεφωνικά επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στους αριθμούς 13855 και 211 7700 000 ή μέσω του αριθμού 11876 για την παροχή υπηρεσιών καταλόγου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

·                     Ο τρόπος και τα μέσα επικοινωνίας του χρήστη με τους Τρίτους Παρόχους ορίζεται από τους Τρίτους Παρόχους σύμφωνα με τους όρους και τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτοί διαμορφώνουν και γνωστοποιούν.

·                     Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβών ή/και ψευδών στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ή/και άρνηση παροχής της επιλεγμένης υπηρεσίας/αγαθού ή/και σε αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από τη χρήση της Εφαρμογής ή/και των υπηρεσιών του VIVA ή/και των Τρίτων Παρόχων και παράλληλη ευθύνη του χρήστη για την αποπληρωμή της χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη για αποζημίωση.

·                     Οι χρήστες αποδέχονται και παρέχουν την άδειά τους στο VIVA να γνωστοποιεί και να διαβιβάζει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στους Τρίτους Παρόχους και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι απαραίτητο να τα γνωρίζει, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παροχή του αγαθού που επέλεξε ο χρήστης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατωτέρω στον όρο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ». Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων, το VIVA διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την κράτηση του χρήστη της Εφαρμογής  ενημερώνοντάς τον σχετικά.

ΣΤ) ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

·         Σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία Μεταφοράς με Ταξί CANDIA ο πελάτης δύναται να πληρώσει με μετρητά στο όχημα ή με πιστωτική κάρτα (εφόσον το όχημα επιθυμεί να δέχεται κάρτα)

Περαιτέρω, σε επίπτωση ακύρωσης εφαρμόζονται οι χρεώσεις της παραγράφου 1.1 των Ειδικών Όρων κατωτέρω.

·         Σε ότι αφορά τις Υπηρεσίες VIVA

·                     Οι τιμές που αναγράφονται στην Εφαρμογή σε αντιστοίχιση με κάθε προσφερόμενο αγαθό αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για τη συγκεκριμενη υπηρεσία, το σύνολο των αναλογούντων φόρων και τελών, καθώς και την τυχόν αμοιβή του CANDIA ή/και του VIVA για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της Εφαρμογής, που ισχύουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της κράτησης, άλλως κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικότερα στην Εφαρμογή. Το κόστος κάθε αγαθού που προσφέρεται μέσω της Εφαρμογής καθορίζεται από τον αντίστοιχο Τρίτο Πάροχο και γνωστοποιείται μαζί με τους επιβαλλόμενους φόρους και τέλη στο VIVA. Το VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαμόρφωση ή/και τις μεταβολές των τιμών αυτών.

·                     Οι ως άνω τιμές που αναγράφονται στην Εφαρμογή μπορούν να τροποποιηθούν από το VIVA ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρατήσεων, εφόσον ο Τρίτος Πάροχος που διαμόρφωσε και γνωστοποίησε τη συγκεκριμένη τιμή προβεί σε σχετική τροποποίηση και γνωστοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι τυχόν μεταβολές των τιμών μετά την επιβεβαίωση της κράτησης πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οφείλονται κυρίως σε αύξηση της επιβαλλόμενης φορολογίας, τελών ή/και δασμών.

·                     Το αντίτιμο κάθε αγαθού εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο που γνωστοποιείται στην Εφαρμογή σχετικά. Κατά κανόνα, η εξόφληση πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας του συγκεκριμένου τύπου ή τύπων που γνωστοποιείται στην Εφαρμογή.

·                     Τα στοιχεία του κατόχου της πιστωτικής κάρτας διαβιβάζονται αυτομάτως στον συνεργαζόμενο με το VIVA Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που εκτελεί τη συναλλαγή χρέωσης της πιστωτικής κάρτας για την περίπτωση προμήθειας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση κράτησης, το VIVA δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη ως εξασφάλιση της κράτησης, διατηρώντας το δικαίωμα να προβεί σε κάθε ενέργεια για τη χρέωση της συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας με τα τέλη ακύρωσης της κράτησης που τυχόν προβλέπονται για το συγκεκριμένο αγαθό για το οποίο έγινε η κράτηση, άλλως με το αντίτιμο το αγαθού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή/και τους όρους του Τρίτου Παρόχου που παρέχει το συγκεκριμένο αγαθό.

·                     Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου προσώπου, απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης ή συναίνεσης του νομίμου κατόχου αυτής.

·                     Το VIVA δικαιούται να ζητήσει οποτεδήποτε, στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των υπηρεσιών, την προσκόμιση από οποιονδήποτε χρήστη όποιων στοιχείων θεωρεί το ίδιο απαραίτητα (π.χ. αντίγραφο ΔΑΤ ή Διαβατηρίου ή/και της πιστωτικής κάρτας, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.), προκειμένου να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη των υπηρεσιών με αυτά του κατόχου της χρησιμοποιηθείσας πιστωτικής κάρτας, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κριθεί από το VIVA απαραίτητο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών. Η αποστολή οποιωνδήποτε εγγράφων που δεν είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πραγματοποιείται σε έγχαρτη μορφή στην έδρα του VIVA.

Ζ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

·         Για την Υπηρεσία Μεταφοράς με Ταξί CANDIA σε περιπτώσεις ακύρωσης διαδρομής ισχύουν οι χρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1

Για τις Υπηρεσίες VIVA:

·                     Κάθε Τρίτος Πάροχος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τον ορισμό της δυνατότητας και της διαδικασίας ακύρωσης ή μεταβολής κράτησης ή προμήθειας αγαθού που αυτός παρέχει, σύμφωνα με τους όρους που αυτός διαμορφώνει και δημοσιοποιεί σχετικά με τα αγαθά που παρέχει.

·                     Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του ή το αγαθό το οποίο προμηθεύτηκε οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημά του το συντομότερο δυνατό στο support@viva.gr. Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής σύμφωνα με τους όρους του Τρίτου Παρόχου, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι όροι αυτοί, όσον αφορά και στο ποσό που τυχόν θα του επιστραφεί και το ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί ως τέλος ακύρωσης. Επιπλέον του ποσού αυτού, το VIVA ενδέχεται να χρεώσει το κατά περίπτωση κόστος ακύρωσης ή μεταβολής της κράτησης ή του αγαθού, όπως αυτό ορίζεται ανά προϊόν και δημοσιεύεται στην Εφαρμογή.

·                     Επισημαίνεται ότι η αρχική αμοιβή/προμήθεια του VIVA για την ολοκλήρωση της κράτησης ή της προμήθειας του αγαθού δεν επιστρέφεται.

Η) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

·         Η πρόσβαση στην Εφαρμογή και η λήψη των προβαλλομένων σε αυτό αγαθών προϋποθέτει την γνωστοποίηση από τους χρήστες προς το VIVA των στοιχείων που κατά την κρίση του VIVA είναι απαραίτητα για την επιτυχή και ασφαλή παροχή και λήψη των αιτουμένων αγαθών. Οι χρήστες οφείλουν να γνωστοποιούν στο VIVA το σύνολο των αληθών στοιχείων που απαιτούνται κατά την κρίση του VIVA για την ολοκλήρωση της παροχής όπως π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Με την εισαγωγή των αιτουμένων στοιχείων κάθε χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που οικειοθελώς εισάγει για το σκοπό της λήψης των αιτουμένων αγαθών.

·         Το VIVA συλλέγει και τηρεί αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα που ο εκάστοτε χρήστης γνωστοποιεί με την εισαγωγή των αιτουμένων πληροφοριών στα αντίστοιχα πεδία ή/και των απαντήσεών του στο πλαίσιο συγκεκριμένων ενεργειών που διενεργεί το VIVA και οικειοθελώς μπορούν να συμμετέχουν οι χρήστες.

·         Σκοπό της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που δηλώνει κάθε χρήστης στο VIVA αποτελεί η παροχή των υπηρεσιών και η προμήθεια των αγαθών που αιτείται μέσω της Εφαρμογής, για την λήψη των οποίων απαιτείται η χρήση ή/και η επεξεργασία τους.

·         Κάθε χρήστης με την αποδοχή των παρόντων όρων παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για χρήση, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων που αυτός γνωστοποιεί στο VIVA από το VIVA προς τους Τρίτους Παρόχους, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η λήψη των αγαθών που αυτός αιτείται μέσω της Εφαρμογής. To VIVA διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει οποιοσδήποτε χρήστης για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, καθώς και σχετικών προσφορών ή/και ανακοινώσεων εφόσον ο συγκεκριμένος χρήστης έχει συγκαταθέσει σχετικά.

·         Το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει οποιοσδήποτε χρήστης στο VIVA για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων διατηρεί και ο εκάστοτε Τρίτος Πάροχος, του οποίου το αγαθό επέλεξε ο χρήστης, ούτως ώστε να τον ενημερώνει για ανάλογα προϊόντα και υπηρεσίες.

·         Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή τέτοιου είδους ενημέρωσης από τo VIVA, μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση support@viva.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του αναφέροντας «ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ». Εναλλακτικά, μπορεί να πατήσει στην ένδειξη "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ" του ηλεκτρονικού μηνύματος που έχει λάβει.

·         Οποιοσδήποτε χρήστης, εφόσον το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί οποτεδήποτε να ενημερωθεί σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από το VIVA, τους αποδέκτες τους, το σκοπό της τήρησης και της επεξεργασίας τους, καθώς και την τροποποίηση, διόρθωση ή τη διαγραφή τους, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση support@viva.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας την οποία έχει δηλώσει, επισυνάπτοντας αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.

·         H συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούν οι χρήστες στο VIVA μέσω της Εφαρμογής συλλέγονται και τυγχάνουν χρήσης και επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν.

·         Το VIVA επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση, προκειμένου να είναι δυνατηη η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό, το VIVA επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας.

·         Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τους Τρίτους Παρόχους καθορίζεται σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους που οι ίδιοι διαμορφώνουν και γνωστοποιούν και το VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.

·         Το VIVA επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του γνωστοποιούνται κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

Θ) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το VIVA:

·         δεν εγγυάται την ορθότητα, ακρίβεια και σαφήνεια των πληροφοριών που αναρτώνται στην Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των αγαθών, δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές του παρέχονται προς δημοσίευση από τρίτα μέρη, ιδιαίτερα δε από Τρίτους Παρόχους και η επιβεβαίωσή ή/και ο έλεγχος αυτών από το VIVA ως προς τα ανωτέρω δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι εφικτός. Για το λόγο αυτό, το VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί αζημίως σε διορθώσεις, επικαιροποιήσεις ή/και όποιες άλλες μεταβολές στις εν λόγω πληροφορίες, εφόσον του ζητηθεί από τον πάροχο της πληροφορίας ή κατόπιν συναίνεσης αυτού, ακόμη και στην περίπτωση που η διόρθωση, η επικαιροποίηση ή μεταβολή αφορά ή/και επηρεάζει εκκρεμείς κρατήσεις.

·         δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την προβαλλόμενη διαθεσιμότητα των παρεχομένων αγαθών, αλλά εμφανίζει τις συγκεκριμένες πληροφορίες στην Εφαρμογή, όπως του γνωστοποιούνται από τον εκάστοτε Τρίτο Πάροχο.

·         δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την επάρκεια, καταλληλότητα, διαθεσιμότητα των αγαθών που παρέχουν οι Τρίτοι Πάροχοι, καθώς και για τυχόν πράξεις ή παραλείψεις αυτών στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το VIVA ή/και της εκπλήρωσης της παροχής προς τους χρήστες που είναι δυνατόν να προκαλέσουν αξιώσεις αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σε κάθε περίπτωση, το VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών ή και οποιουδήποτε τρίτου για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία η οποία οφείλεται ή αφορά στην πρόσβαση ή/και χρήση της Εφαρμογής και τα αγαθά που αποκτήθηκαν μέσω αυτού.

Η ανωτέρω αποποίηση ευθύνης ισχύει κατ΄ αναλογία  και για το CANDIA.

Ι) ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

·         Σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία Μεταφοράς με Ταξί CANDIA ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί στο τηλέφωνο 2810-361362 (24ώρη λειτουργία)

·         Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες VIVA

·                     Το επίσημο ωράριο λειτουργίας των κεντρικών γραφείων του VIVA και εξυπηρέτησης πελατών είναι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (από Δευτέρα έως και Κυριακή) 08.00 - 23.00 (εξαιρουμένου του Τμήματος Ακυρώσεων/Αλλαγών Εισιτηρίων που διατηρεί διαφορετικό ωράριο). Παροχή πληροφοριών και εξόφληση εισιτηρίων από τα γραφεία του VIVA μπορούν να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εντός του συγκεκριμένου ωραρίου. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών για οποιοδήποτε θέμα-εξαιρουμένων αλλαγών και ακυρώσεων-, παρέχεται όλο το 24ωρο, σε καθημερινή βάση.

·                     Το ωράριο λειτουργίας του Τμήματος Ακυρώσεων/Αλλαγών Εισιτηρίων είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 – 19.00. Αιτήματα που αφορούν σε αλλαγές / ακυρώσεις εισιτηρίων μπορούν να διεκπεραιωθούν αποκλειστικά εντός του συγκεκριμένου ωραρίου.

·                     Για οποιοδήποτε αίτημα πελάτη υποβάλλεται εκτός του ωραρίου που αναφέρεται παραπάνω με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. μέσω e-mail ή τηλεφωνικά μέσω ηχητικού μηνύματος κ.ά.), ως ημερομηνία παραλαβής του θα θεωρείται η αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με το είδος του αιτήματος και βάσει του ωραρίου λειτουργίας του αρμόδιου τμήματος που το εξυπηρετεί, όπως αναφέρθηκε στις ανωτέρω παραγράφους.

Κ) ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ VIVA

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα το VIVA πραγματοποιεί προωθητικές ενέργειες παρέχοντας υπό μορφή δώρου διάφορες προσφορές στους καταναλωτές (π.χ. εκπτωτικά κουπόνια, δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες κ.ο.κ.)


Τα δώρα παρέχονται σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά ή / και περιορισμούς που θα περιγράφονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο
www.viva.gr ή και στο όποιο άλλο υλικό προώθησης (π.χ. έντυπο κ.ο.κ.). Σε καμία περίπτωση το δώρο δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή άλλο τρόπο.

Το VIVA δύναται να αλλάξει κατά την κρίση του τα ειδικά χαρακτηριστικά και όρους με τους οποίους παρέχει τα δώρα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή των χρηστών.

Λ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

·         Το VIVA επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να τροποποιεί τους παρόντες όρους μονομερώς. Αντιστοίχως, το CANDIA επιφυλάσσεται του ίδιου δικαιώματος για τις υπηρεσίες μεταφοράς  με Taxi CANDIA.

·         Μη αποδοχή των παρόντων όρων ή παραβίαση αυτών εν όλω ή εν μέρει παρέχει το δικαίωμα στο VIVA  ή και το να απορρίψει την κράτηση / αγορά του συγκεκριμένου χρήστη ή/και να αποκλείσει την πρόσβαση στην Εφαρμογή και στα αγαθά που παρέχονται μέσω αυτού. Οι σχέσεις μεταξύ χρηστών και CANDIA ή/και VIVA διέπονται από και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, αποκλειστικά δε αρμόδια για την επίλυση της όποιας διαφοράς σχετικά είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

1.1 Ειδικοί Όροι αγοράς Υπηρεσιών Μεταφοράς με Ταξί CANDIA

Σε περίπτωση που ο χρήστης ακυρώσει το αίτημά του για μεταφορά με Ταξί CANDIA, ενώ η κούρσα έχει ανατεθεί σε οδηγό που έχει φτάσει στο σημείο παραλαβής, τότε επιβαρύνεται με 5,00 € αποζημίωση, η οποία δύναται να χρεωθεί στον χρήστη ακόμη και αναδρομικά.

Σε περίπτωση που ο χρήστης ακυρώσει το αίτημά του για μεταφορά με Ταξί CANDIA, πριν η κούρσα ανατεθεί σε οδηγό ή ακόμα και αν έχει ανατεθεί σε οδηγό που δεν έχει ξεκινήσει ώστε να τον παραλάβει, τότε δεν επιβαρύνεται με κάποιο ποσόν.


1.2 Ειδικοί Όροι Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών & λοιπών Υπηρεσιών Μεταφοράς

1.2.1 Ειδικοί Όροι αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων

Το VIVA ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής διάθεσης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω της Εφαρμογής και παρέχονται από τον πάροχο κάθε αγαθού ή/και τρίτο διαμεσολαβητή υπηρεσιών, καλουμένων στο εξής «Τρίτος Πάροχος», που προβάλλεται και γνωστοποιείται στην Εφαρμογή και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός, δηλαδή ο Τρίτος Πάροχος, διαμορφώνει και γνωστοποιεί προς τους χρήστες των υπηρεσιών/αγαθών που παρέχει.

Α) ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Για οποιοδήποτε αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης εισιτηρίων ο χρήστης θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του ηλεκτρονικά μέσω της Εφαρμογής, συμπληρώνοντας αντίστοιχα την ηλεκτρονική φόρμα αλλαγής ή τη φόρμα ακύρωσης το συντομότερο δυνατό.

Στην περίπτωση αγοράς εισιτηρίων που είχε γίνει μέσω της Εφαρμογής ο χρήστης θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του στο VIVA αποκλειστικά μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας.

Το VIVA προωθεί το αίτημα στην αντίστοιχη αεροπορική εταιρία και η διαδικασία αλλαγής ή ακύρωσης ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η εκάστοτε αεροπορική εταιρία.

Σημείωση: Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει πραγματοποιήσει την αγορά των εισιτηρίων του μέσω της Εφαρμογής, αλλά έχει υποβάλλει το αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης απευθείας στην αεροπορική εταιρεία, το VIVA ουδεμία ανάμειξη έχει εφεξής για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος και καμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία του χρήστη.

Για τις ενέργειες που θα χρειαστεί να γίνουν από το VIVA προς διεκπεραίωση αιτημάτων αλλαγών/ακυρώσεων, εφαρμόζονται οι χρεώσεις που δημοσιεύονται
εδώ, πλέον της πιθανής επιβάρυνσης που θα ορίσει η αεροπορική εταιρεία για τη συγκεκριμένη αλλαγή/ακύρωση. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να έχουν ορίσει πρόσθετη επιβάρυνση που εξαρτάται από το είδους του ναύλου του εισιτήριου. Επίσης, ενδέχεται ο ναύλος του εισιτηρίου να μην επιδέχεται καθόλου αλλαγές.

Στις περιπτώσεις ακύρωσης εισιτηρίων, ο χρόνος για την επιστροφή χρημάτων στο χρήστη εξαρτάται από τη διαδικασία που εφαρμόζει η εκάστοτε αεροπορική εταιρεία και κατά κανόνα διαρκεί από 15 έως και 30 ημέρες. Το Tμήμα Aκυρώσεων / Aλλαγών του
VIVA λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 μέχρι τις 19:00 (βλ. αναλυτικά ανωτέρω παράγραφο «ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»»).

Επισημαίνεται ότι ειδικά στις περιπτώσεις όπου ο Τρίτος Πάροχος είναι Αεροπορική Εταιρεία κατηγορίας Χαμηλού Κόστους / Low Cost (π.χ. EasyJet, Ryan Air, Vueling, Air Berlin, κ.λπ.), σύμφωνα με την Πολιτική Ακυρώσεων και Αλλαγών που εφαρμόζουν οι συγκεκριμένες εταιρείες, ο χρήστης πρέπει να απευθυνθεί στην ίδια την αεροπορική εταιρία, προκειμένου να υλοποιηθεί το αίτημά του για ακύρωση ή αλλαγή εισιτηρίου που είχε προμηθευτεί μέσω του VIVA. Σχεδόν στο σύνολό τους οι αεροπορικές εταιρείες Χαμηλού Κόστους / Low Cost δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα αλλαγής ή ακύρωσης των εισιτηρίων του απευθείας μέσα από το Website τους.


Β) ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι χρήστες των υπηρεσιών φέρουν μόνοι τους και στο ακέραιο την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή, πριν την έναρξη του ταξιδιού τους, των κατάλληλων, έγκυρων και νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται {π.χ. η θεώρηση εισόδου (Visa), διαβατήριο, άδεια διαμονής κ.ά.} σε συμμόρφωση με όλους τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, εντολές και ταξιδιωτικές προϋποθέσεις των χωρών αναχώρησης, προορισμού ή μετεπιβίβασης, καθώς και να είναι ενήμεροι για τις συνέπειες που η μη συμμόρφωση του χρήστη μπορεί να προκαλέσει τόσο στον ίδιο ή προς τρίτους. Το VIVA δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, περιουσιακή ή παρεπόμενη ζημία προκύπτει λόγω τυχόν αδυναμίας του χρήστη να επιτύχει την εξασφάλιση των κατάλληλων ταξιδιωτικών εγγράφων. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους χρήστες κατά τον προγραμματισμό του ταξιδιού τους να έχουν λάβει προηγουμένως από έγκυρες αρμόδιες πηγές (π.χ. Πρεσβεία, Προξενείο κ.ο.κ.) κάθε σχετική πληροφορία που αφορά στους όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται για την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους.


Γ) ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, διευκρινίζεται ότι το VIVA δεν λειτουργεί ως ασφαλιστικός πράκτορας ή διαμεσολαβητής ή σύμβουλος. Οι υπηρεσίες ασφάλισης που γνωστοποιούνται μέσω του Website παρέχονται αποκλειστικά από την ασφαλιστική εταιρεία Mondial Assistance. Η υπηρεσία παρέχεται στους χρήστες σύμφωνα με τις οδηγίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις που ορίζει η Mondial Assistance σχετικά με τους οποίους οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν κατά τη διαδικασία επιλογής του αντιστοίχου ασφαλιστικού προγράμματος.


Δ) ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε περίπτωση που για λόγους ασφαλείας η παραγγελία του χρήστη απορριφθεί αυτόματα από το σύστημα του VIVA ή η έκδοση των εισιτήριων του χρήστη δεν μπορέσει να προχωρήσει εξαιτίας οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος στα ενδιάμεσα εμπλεκόμενα συστήματα, ακόμη και αν έχει ολοκληρωθεί πλήρως η εξόφληση της αξίας της παραγγελίας από την πλευρά του χρήστη, το VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει για πιθανή διαφορά αξίας που ενδέχεται να προκύψει στο κόστος του ναύλου, όταν το πρόβλημα επιλυθεί και τα εισιτήρια τελικώς εκδοθούν.Ακτοπλοϊκά:

·         Για τις ενέργειες που θα χρειαστεί να γίνουν από το VIVA σε περίπτωση αιτήματος αλλαγής/ακύρωσης, εφαρμόζεται από το Viva η εκάστοτε χρέωση που δημοσιεύεται εδώ, πλέον της πιθανής επιβάρυνσης που θα ορίσει η ακτοπλοϊκή εταιρεία για τη συγκεκριμένη αλλαγή/ακύρωση.

·         Το Tμήμα Aκυρώσεων / Aλλαγών λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 μέχρι τις 19:00 (βλ. αναλυτικά ανωτέρω παράγραφο «ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ»»))

 

1.3 Ειδικοί Όροι αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων

Το VIVA ενεργεί αποκλειστικά ως διαμεσολαβητής κρατήσεων των θεαμάτων και αγαθών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του Website και παρέχονται από Τρίτους Παρόχους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτοί, δηλαδή οι Τρίτοι Πάροχοι, διαμορφώνουν και γνωστοποιούν στο ευρύ κοινό.

H διάθεση των εν λόγω υπηρεσιών από το VIVA πραγματοποιείται από την παρούσα Εφαρμογή, καθώς και απόόλα τα κανάλια του δικτύου του, δηλαδή είτε μέσω του website είτε μέσω άλλων σημείων παρουσίας του, φυσικών ή μη, ιδιόκτητων ή συνεργατών και υποπρακτόρων της.

1.3.1 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν ο χρήστης δεν λάβει κωδικό συναλλαγής (είτε μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, είτε με την αποστολή email, είτε στο κινητό του) μετά την υποβολή των στοιχείων του για την ολοκλήρωση της συναλλαγής του ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων του, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του VIVA, προκειμένου να πληροφορηθεί για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή του ή όχι. Το VIVA δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια του χρήστη σε περίπτωση που για οποιαδήποτε αιτία δεν έλαβε επιβεβαίωση της κράτησης/συναλλαγής του.

 

1.3.2 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Το κόστος κάθε αγαθού που προσφέρεται μέσω της Εφαρμογής καθορίζεται από τον αντίστοιχο Τρίτο Πάροχο και γνωστοποιείται μαζί με τους επιβαλλόμενους φόρους και τέλη στο VIVA. Το VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαμόρφωση ή/και τις μεταβολές των τιμών αυτών.

Ενδέχεται σε περιπτώσεις που η εμπορική πολιτική του Τρίτου Παρόχου το επιτρέπει, το VIVA να έχει τιμή εισιτηρίου χαμηλότερη της τιμής που έχει ορίσει ο Τρίτος Πάροχος.

1.3.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Κάθε Τρίτος Πάροχος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τον ορισμό της δυνατότητας και της διαδικασίας ακύρωσης ή μεταβολής κράτησης ή προμήθειας αγαθού που αυτός παρέχει σύμφωνα με τους όρους που αυτός διαμορφώνει και δημοσιοποιεί στο ευρύ κοινό. Κατά κανόνα, δεν παρέχεται η δυνατότητα ακυρώσεων, ενώ για την περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής, εάν και εφόσον παρέχεται ως δυνατότητα από τον Τρίτο Πάροχο, συνήθως είναι εφικτή εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από την ημερομηνία διεξαγωγής του Θεάματος που επέλεξε ο χρήστης.

Οι χρήστες, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται πριν την αγορά τους να ζητήσουν εγγράφως ή τηλεφωνικά από το VIVA πληροφορίες για την πολιτική αλλαγών και ακυρώσεων που εφαρμόζει ο εκάστοτε Τρίτος Πάροχος. Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του ή το αγαθό το οποίο προμηθεύτηκε από την Εφαρμογή μπορεί να επικοινωνήσει με το VIVA στο support@viva.gr. Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης ή μεταβολής σύμφωνα με τους όρους του Τρίτου Παρόχου, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι όροι αυτοί, όσον αφορά και στο ποσό που τυχόν θα του επιστραφεί και το ποσό που τυχόν θα παρακρατηθεί ως τέλος ακύρωσης. Στο πλαίσιο αυτό, o χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον Τρίτο Πάροχο προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ακύρωσης, τροποποίησης του αγαθού που προμηθεύτηκε ή για την επιστροφή χρημάτων, εφόσον υφίσταται.

 

1.4 Ειδικοί Όροι αγοράς προϊόντων ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας


Το VIVA, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, λειτουργεί νομίμως και ως μεταπωλητής τηλεπικοινωνιακών προϊόντων Τρίτων Παρόχων, μέσω του δικτύου διανομής της, διαθέτοντας πλήρως αυτοματοποιημένους μηχανισμούς διαχείρισης και διανομής κωδικών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας.

 

1.4.1 ΑΓΟΡΑ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ

Οι χρήστες προϊόντων κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου δύνανται μέσω της παρούσας Εφαρμογής, αλλά και του δικτύου του VIVA (είτε μέσω του website είτε μέσω άλλων σημείων παρουσίας της, φυσικά ή μη, ιδιόκτητα ή συνεργατών και υποπρακτόρων της) να προμηθευτούν κωδικούς ανανέωσης χρόνου ομιλίας.

Η αξία των κωδικών ορίζεται κάθε φορά αποκλειστικά από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Η αγορά των κωδικών δύναται να πραγματοποιηθεί με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής που η VIVA υποστηρίζει ανά κανάλι διάθεσης των κωδικών στο καταναλωτικό κοινό.

Ο χρήστης σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν κατά την αγορά του, ενεργοποιεί τον κωδικό του στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που έχει επιλέξει, ώστε αντίστοιχα να μεταφερθεί η αξία αγοράς στο κινητό του.

Η κατανάλωση του χρόνου ομιλίας που αντιστοιχεί στο αγαθό που επέλεξε ο χρήστης γίνεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει το εκάστοτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που έχει επιλέξει ο χρήστης.

 

1.4.2 ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Λόγω της φύσης του παρεχόμενου αγαθού ρητά ορίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής και κατ΄ επέκταση την αποστολή και γνωστοποίηση του κωδικού στο χρήστη δεν δύναται να γίνει ακύρωση της συναλλαγής και επιστροφή χρημάτων.

1.4.3 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το VIVA, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, λειτουργεί ως μεταπωλητής των κωδικών, ως αυτοί του παρέχονται από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, και ευθύνεται για την ασφαλή φύλαξή τους και την προσήκουσα παράδοσή τους στους Χρήστες που αιτούνται τα συγκεκριμένα αγαθά. Κατ επέκταση, το VIVA δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο του συγκεκριμένου αγαθού καθεαυτού.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ως προς παρεχόμενο αγαθό, ο χρήστης θα πρέπει να απευθυνθεί στον Τηλεπικοινωνιακό του Πάροχο. Σε τέτοια περίπτωση, η VIVA θα παράσχει κάθε πληροφορία που θα της ζητηθεί για την επίλυση του όποιου τυχόν προβλήματος ανακύψει.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον κωδικό που έχει προμηθευτεί από το VIVA και το VIVA δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκληθεί στο χρήστη σε περίπτωση απώλειας του κωδικού του ή χρήσης του από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο ή μη.

Ανωτέρα Βία: H παράδοση του αιτούμενου αγαθού στο Χρήστη προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υποδομών τρίτων παρόχων τα οποία είναι εκτός ελέγχου του VIVA. Το VIVA δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε μη έγκαιρη παράδοση στο χρήστη του αγαθού που αιτήθηκε εξαιτίας λόγων, την επέλευση των οποίων δεν μπορεί να ελέγξει, εξαιτίας δηλαδή λόγων ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πόλεμοι (κηρυγμένοι ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων παρόχων κ.λπ.