ΧΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Έχοντας ολοκληρώσει το διάλογο με το Συνήγορο του Καταναλωτή, με Ενώσεις Καταναλωτών Ελλάδας, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Ένωση Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και οργανώσεις, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης κατέθεσε σήμερα στη Βουλή, κατά τη διάρκεια συζήτησης Επίκαιρης Επερώτησης των βουλευτών της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Σχέδιο Νόμου για τη Χάρτα Επιβατών για τις ακτοπλοϊκές μας συγκοινωνίες, με στόχο να καταθέσουν και τα κόμματα του Εθνικού μας Κοινοβουλίου τις προτάσεις τους για την προστασία των επιβατών της ακτοπλοΐας.
Με στόχο την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών, που θα διέπονται από χαρακτηριστικά αξιοπιστίας, ακρίβειας και ποιότητας, προς όφελος των επιβατών, των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών και του ελληνικού τουρισμού, το ΥΕΝ προωθεί Σχέδιο Νόμου, οι βασικές του ρυθμίσεις του οποίου έχουν ως εξής:
Ο νόμος εφαρμόζεται στα δρομολογημένα πλοία τα οποία διενεργούν επιβατικές θαλάσσιες ενδομεταφορές μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών. Από και διά της κατάρτισης της Σύμβασης θαλάσσιας μεταφοράς δημιουργούνται μεταξύ των συμβαλλομένων δικαιώματα και υποχρεώσεις ως κατωτέρω:

Επιστροφή ναύλου-αποζημιώσεις

Ο επιβάτης δικαιούται:

1.Την παροχή της θέσης που συμφωνήθηκε και σε περίπτωση καμπίνας, τον τύπο καμπίνας που συμφωνήθηκε για το συγκεκριμένο πλοίο και ταξίδι. Σε περίπτωση μη παροχής των προαναφερομένων ο επιβάτης δικαιούται είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση λαμβάνοντας την αξία του εισιτηρίου επιβάτη και της απόδειξης μεταφοράς οχήματος που κατέβαλε και χρηματική αποζημίωση ποσοστού 100% επί της τιμής του καθαρού ναύλου εισιτηρίου επιβάτη, είτε να ταξιδέψει σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία κατέβαλε το αντίτιμο του εισιτηρίου, λαμβάνοντας τη διαφορά της τιμής του καθαρού ναύλου εισιτηρίου επιβάτη προσαυξημένη κατά 100%. Σε περίπτωση μη ασκήσεως δικαιώματος υπαναχώρησης, εάν ο μεταφορέας τοποθετήσει τον επιβάτη σε θέση ανώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο, δεν δικαιούται να απαιτήσει επιπλέον πληρωμή.

2. Εφόσον πρόκειται για εισιτήριο που δεν έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δεκατεσσάρων ημερών από την αρχική ημερομηνία ταξιδιού, την επιστροφή ποσοστού επί της τιμής του εισιτηρίου ή ολόκληρη την αξία του εισιτηρίου που κατέβαλε στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Επιστροφή ποσοστού τουλάχιστον 50% του ναύλου, εφόσον επιστρέψει αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου έως και 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου.
β. Επιστροφή ποσοστού τουλάχιστον 75% του ναύλου, εφόσον επιστρέψει αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου έως και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου του πλοίου. γ. Επιστροφή ολόκληρου του ναύλου, εφόσον επιστρέψει αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου έως και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου του πλοίου.
δ. Επιστροφή ολόκληρου του ναύλου, ανεξαρτήτως του χρόνου ειδοποίησης του μεταφορέα, δικαιούται ο επιβάτης ο οποίος για σοβαρούς λόγους ανωτέρας βίας, ιδίως υγείας που αποδεικνύονται εγγράφως, αδυνατεί να ταξιδέψει στην προγραμματισμένη ημέρα και ώρα για την οποία εκδόθηκε το εισιτήριο μεταφοράς.

3.Την τροποποίηση του εισιτηρίου του, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο ή άλλο ταξίδι μέχρι και 24 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου. Εφόσον η αξία του νέου εισιτηρίου είναι χαμηλότερη, ο επιβάτης δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς.

4. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση αγοράς εισιτηρίου από απόσταση με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και με την προϋπόθεση της ενημέρωσης του εκδότη του εισιτηρίου εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή με άλλο μέσο αποδεκτό από τον εκδότη. Οι εκδότες οφείλουν προς τούτο να ανακοινώσουν δημόσια σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την ισχύ του παρόντος νόμου ποια άλλα μέσα θεωρεί αποδεκτά και να ενημερώνει σχετικά τον επιβάτη σε κάθε πράξη αγοράς εισιτηρίου από απόσταση.

5. Καθορίζεται ως υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση λόγων δημοσίου συμφέροντος, η χορήγηση έκπτωσης 50% επί του ναύλου σε όλες τις θέσεις των πλοίων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος στα άτομα μειωμένης κινητικότητας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, με την επίδειξη σχετικής απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας τους. Η ίδια έκπτωση χορηγείται και στα αναπηρικά οχήματα ΙΧΕ με τα οποία μετακινείται ο δικαιούχος του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον αυτά φέρουν ειδικές πινακίδες αναπήρων πολέμου ή ειδικό σήμα του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων ή της Δνσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας που προβλέπεται από απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Καθυστέρηση απόπλου Σε περίπτωση καθυστέρησης του απόπλου πλοίου από την προγραμματισμένη ώρα λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή για άλλους λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα ο επιβάτης δικαιούται:
α. Να υπαναχωρήσει και να του επιστραφεί ολόκληρος ο ναύλος επιβάτη και τυχόν οχήματος.
β. Να διαμείνει επί του πλοίου καθ’ όλο το χρόνο της καθυστέρησης και να προωθηθεί στον προορισμό του θαλάσσιου ταξιδιού με το ίδιο πλοίο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα.
γ. Με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, τροφοδοσία όταν η καθυστέρηση εκτείνεται πέραν των τεσσάρων ωρών από την προγραμματισμένη αρχικώς ώρα απόπλου και κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, όταν ο αναμενόμενος χρόνος αναχωρήσεως είναι τουλάχιστον η επόμενη ημέρα από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και μεσολαβούν μεταξύ τους τουλάχιστον 6 ώρες ή η καθυστέρηση αναμένεται να διαρκέσει πέραν του εξαώρου και η προγραμματισμένη ώρα απόπλου είναι μεταξύ των ωρών 00.00 έως 05.00.
δ. Χρηματική αποζημίωση ποσοστού 25% επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβάτη ή 50% επί του καθαρού ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, εφόσον τελικά προωθήθηκε στον προορισμό του με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα και η καθυστέρηση ήταν 3 μεγαλύτερη των 3 ή 6 ωρών αντίστοιχα από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξής του στον προορισμό του.
ε. Χρηματική αποζημίωση διπλάσια του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβάτη καθώς και τον τυχόν καταβληθέντα ναύλο μεταφοράς οχήματος ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, εφόσον δεν προωθηθεί στον προορισμό του σε εύλογο χρόνο με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο με υπαιτιότητα του μεταφορέα. Ο εύλογος χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 24 ώρες από την προγραμματισμένη απόπλου του πλοίου.

Καθυστέρηση - Διακοπή ταξιδίου


1. Στην περίπτωση καθυστέρησης του ταξιδίου λόγω ζημίας ή βλάβης του πλοίου κατά την διάρκεια του πλου ή για άλλους λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται :
α Να υπαναχωρήσει οπότε και του οφείλεται ο αναλογούν ναύλος επιβάτη για το υπολειπόμενο τμήμα της διαδρομής με το ίδιο πλοίο στην ίδια θέση και τυχόν οχήματος που αντιστοιχεί στο τμήμα μεταξύ του τελικού προορισμού και του λιμένα αποβίβασής του, είτε β. να συνεχίσει το ταξίδι και σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξής του στον προορισμό του μεγαλύτερης των 3 ή 6 ωρών, χρηματική αποζημίωση ποσοστού 25% επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβάτη ή 50% επί του καθαρού ναύλου αντίστοιχα ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων .

2. Ομοίως ο επιβάτης δικαιούται χρηματική αποζημίωση ποσοστού 25% επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβάτη ή 50% επί του καθαρού ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων στην περίπτωση διακοπής του ταξιδίου σε ενδιάμεσο λιμάνι, λόγω ζημίας ή βλάβης του πλοίου και εφόσον τελικά προωθήθηκε στον προορισμό του με άλλο πλοίο με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 3 ή 6 ωρών από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξής του αντίστοιχα.

3. Στην περίπτωση διακοπής του ταξιδίου σε ενδιάμεσο λιμάνι, λόγω ζημίας ή βλάβης του πλοίου και εφόσον δεν προωθήθηκε στον προορισμό του με άλλο πλοίο με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα ο επιβάτης, εφόσον δεν ασκήσει δικαίωμα υπαναχώρησης, δικαιούται : α. Με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα τροφοδοσία καθόλο το χρόνο αναμονής μέχρι τη συνέχιση του ταξιδιού του και κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, όταν ο αναμενόμενος χρόνος αναχωρήσεως είναι τουλάχιστον η επόμενη ημέρα από την προγραμματισμένη αρχικώς ώρα απόπλου από το ενδιάμεσο λιμάνι και μεσολαβούν μεταξύ τους τουλάχιστον 6 ώρες ή ο αναμενόμενος χρόνος αναχωρήσεως υπερβαίνει το εξάωρο και η διακοπή του ταξιδιού έλαβε χώρα μεταξύ των ωρών 00.00 έως 05.00 β. χρηματική αποζημίωση διπλάσια του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβάτη ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων.

4. Η άσκηση ενός εκ των δικαιωμάτων που διαζευκτικά προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος αποδεικνύεται με ενυπόγραφη συμπλήρωση από τον επιβάτη σχετικού εντύπου υπαναχώρησης, που χορηγείται από τον υπαίτιο μεταφορέα κατά την ενημέρωση του επιβάτη για το γεγονός της καθυστέρησης ή διακοπής του ταξιδιού. Απώλεια ανταπόκρισης 1. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ματαίωσης του ταξιδίου, λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου ή υπαιτιότητας του μεταφορέα και απώλειας της ανταπόκρισης για συνέχιση του θαλάσσιου ταξιδιού ο επιβάτης που διαθέτει εισιτήριο ανταπόκρισης, ενημερώνει σχετικά τον μεταφορέα και δικαιούται να προωθηθεί στον τελικό προορισμό του με τον προσφορότερο τρόπο με μέριμνα και δαπάνες του τελευταίου. 4 2. Ο επιβάτης δικαιούται επίσης, με μέριμνα και δαπάνες του μεταφορέα, τροφοδοσία και κατάλυμα στο λιμάνι ανταπόκρισης υπό ανάλογους όρους με την περίπτωση καθυστέρησης απόπλου και διακοπής ταξιδιού.

Απαγόρευση απόπλου πλοίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
1. Σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου του πλοίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ο επιβάτης δικαιούται:
α. Να τροποποιήσει το εισιτήριο του όσον αφορά την ημερομηνία του ταξιδίου
β. Διαμονή επί του πλοίου, εφόσον κατά την κρίση του πλοιάρχου οι συνθήκες το επιτρέπουν, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της απαγόρευσης απόπλου για να συνεχίσει το ταξίδι του.
γ. Να υπαναχωρήσει οπότε και του οφείλεται ο αναλογούν ναύλος.

Ακύρωση ταξιδίου
1. Όταν ο μεταφορέας ακυρώσει το ταξίδι με δική του υπαιτιότητα, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλων αντισταθμιστικών παροχών κατ΄ επιλογή του. Η αποζημίωση πρέπει να είναι πλήρης και να ανταποκρίνεται στο σύνολο των δαπανών και σε κάθε θετική και αποθετική ζημία την οποία ο επιβάτης αποδεδειγμένα υπέστη λόγω της υπαίτιας συμπεριφοράς του μεταφορέα. Η ρύθμιση αυτή δεν τυγχάνει εφαρμογής εάν ο επιβάτης:
α) ενημερωθεί μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης και του επιστραφεί ο ναύλος που καταβλήθηκε ή
β) ενημερωθεί τουλάχιστον 12 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του ακυρωθέντος δρομολογίου και προωθηθεί με άλλο μέσο στον προορισμό του σε χρονικό διάστημα εντός 12 ωρών από τον προγραμματισμένο απόπλου του ακυρωθέντος δρομολογίου.

Όταν λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου ακυρωθεί προγραμματισμένο/α δρομολόγιο/α ο επιβάτης δικαιούται:
α. να ενημερωθεί εγκαίρως και εφόσον συμφωνήσει να προωθηθεί στον προορισμό του με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα σε χρονικό διάστημα εντός 24 ωρών ή να υπαναχωρήσει και να του επιστραφεί ο ναύλος.
β. Τροφοδοσία και κατάλυμα, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα υπό τους όρους του άρθρου 6 στοιχείο γ, εφόσον ο επιβάτης δεν προωθηθεί στον προορισμό του ή δεν υπαναχωρήσει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
γ. Χρηματική αποζημίωση διπλάσια του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβάτη ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, εφόσον δεν προωθηθεί στον προορισμό του εντός 24 ωρών με υπαιτιότητα του μεταφορέα. Στην περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η προώθηση επιβάτη, ακυρωθέντος δρομολογίου, στον προορισμό του και αυτός έχει στην κατοχή του εισιτήριο επιστροφής ο επιβάτης δικαιούται επιπρόσθετα να επιστρέψει το εισιτήριο επιστροφής και να λάβει ως αποζημίωση από το μεταφορέα ολόκληρο το ναύλο που κατέβαλε.

Υπεράριθμες εκδόσεις εισιτηρίων

1. Σε περίπτωση που ο μεταφορέας εκτιμά εύλογα ότι θα προβεί σε άρνηση επιβίβασης ορισμένου αριθμού επιβατών προς τους οποίους έχει εκδοθεί έγκυρο εισιτήριο, υποχρεούται να αναζητήσει αρχικά τους επιβάτες εκείνους που εθελοντικά διατίθενται να μην επιβιβαστούν, με αντάλλαγμα συγκεκριμένο όφελος που συμφωνείται μεταξύ αυτών και του μεταφορέα και επιπλέον μέριμνα για τη συντομότερη μεταφορά αυτών στον προορισμό τους, με δαπάνη του μεταφορέα.

2. Όταν ο αριθμός των επιβατών που κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο δεν επαρκεί προκειμένου το πλοίο να ταξιδεύσει με ασφάλεια, ο μεταφορέας δύναται να αρνηθεί σε επιβάτες την επιβίβαση παρά τη θέλησή τους. Ο επιβάτης που για τον λόγο αυτό δεν του επιτράπηκε η επιβίβαση και έχει στην κατοχή του έγκυρο εισιτήριο δικαιούται:
α. χρηματική αποζημίωση τριπλάσια της αξίας του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβάτη ή
β. την συντομότερη μεταφορά του μέχρι τον τελικό προορισμό με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα καθώς και την παροχή τροφοδοσίας και καταλύματος σε ξενοδοχείο υπό τους όρους του άρθρου 6 στοιχείο γ, ή μεταφορά σε χρόνο της επιλογής του. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται επιπρόσθετα ως αποζημίωση η αξία του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβάτη.

Καταγγελίες-παράπονα επιβατών


1. Για κάθε παράπονο ή καταγγελία κατά τη διάρκεια του πλου οι επιβάτες δύνανται να απευθύνονται στον ορισμένο για τον σκοπό αυτό αξιωματικό του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού στον προμηθευτή ή στις Λιμενικές Αρχές. Με μέριμνα του μεταφορέα και του φορέα διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του λιμένα τοποθετείται σε εμφανή σημεία του πλοίου και του λιμένα αντίστοιχα φυλλάδιο έντυπης υποβολής παραπόνων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα αναφορικά με τις προσφερθείσες επί του πλοίου υπηρεσίες. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου, η αρμόδια Υπηρεσία ή Υπηρεσίες εποπτείας διαχείρισης των παραπόνων και στατιστικής καταγραφής αυτών καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Τρόπος επιστροφής εισιτηρίου-ναύλου και καταβολής χρηματικών αποζημιώσεων1. Η επιστροφή ή η τροποποίηση του εισιτηρίου από τον επιβάτη γίνεται στον εκδότη αυτού ή στον κατά λιμένα οριζόμενο από τον μεταφορέα ναυτικό πράκτορα ή σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο νομιμοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να εκδίδει εισιτήρια επιβατών και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων για το συγκεκριμένο πλοίο.

2. Η επιστροφή ποσοστού ή ολόκληρου του εισιτηρίου και η καταβολή των τυχόν αποζημιώσεων προς τον επιβάτη βαρύνει τον μεταφορέα και γίνεται από τον ίδιο, τον εκδότη του εισιτηρίου ή από τον κατά λιμένα οριζόμενο από τον μεταφορέα ναυτικό πράκτορα σε μετρητά, με τραπεζική εντολή ή επιταγή εφόσον υπάρχει συγκατάθεση του επιβάτη και σε χρόνο έως και 7 ημέρες μετά την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου

3. Η επιστροφή ναύλου ή η καταβολή αποζημίωσης συνοδεύεται με σχετική έγγραφη απόδειξη προς τον επιβάτη.

4. Η επιστροφή ναύλου, η καταβολή τυχόν αποζημίωσης και η τροποποίηση του εισιτηρίου γίνεται με παράδοση από τον επιβάτη του σώματος του εισιτηρίου ή του αποκόμματος του επιβάτη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ


Η παροχή υπηρεσιών θαλασσίων επιβατικών μεταφορών δημιουργεί στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τις παρέχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

1.Παρέχει υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών χωρίς διακρίσεις στους επιβάτες

2.Παρέχει στον επιβάτη τη θέση καθώς και τον τύπο καμπίνας που συμφωνήθηκε, όπως προσδιορίζονται στο εισιτήριο.

3.Προσδιορίζει στο εισιτήριο το πλοίο, το ταξίδι την ημερομηνία, την ώρα αναχώρησης και προγραμματισμένης άφιξης καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Πριν την παράδοση του εισιτηρίου ενημερώνει και προφορικά τον επιβάτη για το όνομα του πλοίου, το ταξίδι, την ημερομηνία και την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και άφιξης.

4.Λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο τήρησης των όρων ασφάλειας και υγιεινής των επιβατών του πλοίου.

5. Υποχρεούται να ανακοινώνει δημόσια τα δρομολόγια με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορεί εγκαίρως το κοινό σχετικά με την εκτέλεσή τους.

6. Ενημερώνει τηλεφωνικώς ή μέσω μηνύματος SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους επιβάτες οι οποίοι κατά την έκδοση του εισιτηρίου είχαν γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας στην περίπτωση ματαίωσης-ακύρωσης, αλλαγής ή καθυστέρησης των προγραμματισμένων δρομολογίων. Στις ως άνω περιπτώσεις, παραδίδει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΕΝ εντός μιας ώρας από τη στιγμή που η διατάραξη του δρομολογίου περιήλθε σε γνώση του, πλήρη κατάλογο των επιβατών του δρομολογίου με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

7. Ανακοινώνει με προσβάσιμες στους επιβάτες μορφές αναγγελίας (οπτική και ηχητική αναγγελία) εντός του πλοίου την οποιαδήποτε καθυστέρηση στον απόπλου, πλου και κατάπλου του πλοίου, αναφέροντας τόσο τον εκτιμώμενο χρόνο όσο και την αιτία της καθυστέρησης.

8. Στις περιπτώσεις των άρθρων 6, 7, 8 και 10 παρ.3 του παρόντος, μεριμνά για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στα άτομα μειωμένης κινητικότητας ή στα άτομα που χρήζουν ειδικής φροντίδας (όπως βρέφη, μικρά παιδιά και τους συνοδούς τους, εγκύους, ηλικιωμένα πρόσωπα), όπως συνοδεία, όπου απαιτείται, υποστήριξη από κατάλληλο προσωπικό για τη διαχείριση αποσκευών και για την εξυπηρέτηση προσωπικών αναγκών.

9. Μεριμνά για την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου επιβάτη από τον εκδότη πριν την έκδοση του εισιτηρίου για τις τιμές και εκπτώσεις.

10. Τηρεί οργανωμένες διαδικασίες υποδοχής, καταγραφής και επίλυσης ή απάντησης σε παράπονα - διαμαρτυρίες των επιβατών και παρέχει στους επιβάτες με οπτική και ηχητική αναγγελία προ του κατάπλου του πλοίου στο πρώτο λιμάνι του δρομολογίου του σαφή πληροφόρηση για τις διαδικασίες αυτές.

11. Τοποθετεί σε εμφανή σημεία επί του πλοίου και στα πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων Πίνακα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στον οποίο καταγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του επιβάτη και του μεταφορέα. Ο Πίνακας αυτός διατίθεται επιπρόσθετα σε γραφή Braille και σε κείμενο γραμματοσειράς μεγάλου μεγέθους στην υποδοχή του πλοίου κατόπιν αιτήματος επιβάτη.

12. Δεν εκδίδει εισιτήρια για δρομολόγια που δεν έχουν την αποδοχή της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής)

13. Ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή επί της τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόζει, εντός τριών ημερών από ενάρξεως ισχύος των εκάστοτε τιμών (κατά προέλευση – προορισμό – οικονομική θέση – κατηγορία οχημάτων) και οποιασδήποτε μεταβολής τους (μείωση, αύξηση) και διαφοροποίησης τους (εκπτώσεις , προσφορές).

Γενικές διατάξειςΟ παρών νόμος δεν θίγει τα δικαιώματα του επιβάτη για περαιτέρω αποζημίωση. Όπου στον παρόντα νόμο προβλέπεται παροχή χρηματικής αποζημίωσης λόγω υπαιτιότητας του μεταφορέα, αυτός οφείλει να αποδείξει ότι δεν ενήργησε ή δεν παρέλειψε να ενεργήσει υπαιτίως. Ρήτρες με τις οποίες ο επιβάτης παραιτείται από την άσκηση των δικαιωμάτων του παρόντος νόμου ή ο μεταφορέας απαλλάσσεται των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα Νόμο είναι άκυρες.
Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας συγκροτείται τριμερής επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του ΥΕΝ, φορέων των ατόμων με αναπηρία και των φορέων των πλοιοκτητών των πλοίων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος, η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα θα εξετάζει όλα τα πρακτικά θέματα που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε όλο το φάσμα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και θα εισηγείται στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας μέτρα για τη βελτίωσή της.
Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν επιβάτες με αναπηρία, συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης ατόμων με αναπηρία.

Κυρώσεις


Στους παραβάτες των υποχρεώσεων του παρόντος προς τους επιβάτες επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής πρόστιμο έως 39.327 Ευρώ.