Όροι και Προϋποθέσεις του Διαγωνισμού viva wallet

1- Διοργανώτρια

Η εταιρεία με την επωνυμία «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ ΕΠΕ.» και τον διακριτικό τίτλο «VIVA» (εφεξής η διοργανώτρια), η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Καποδιστρίου 2, Μαρούσι Αττικής, στο πλαίσιο προώθησης της ηλεκτρονικής σελίδας www.viva.gr, διοργανώνει προωθητική ενέργεια (εφεξής ενέργεια) όπου ο κάθε συμμετέχον κατόπιν αγοράς οποιαδήποτε υπηρεσίας μέσω της Mobile εφαρμογής Viva Wallet, θα μπαίνει στην κλήρωση για τις 10 δωροεπιταγές Viva συνολικής αξίας 2.000 ευρώ.

2 - Διάρκεια

Η διάρκεια της ενέργειας καθορίζεται από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014 έως και την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015, με την δυνατότητα ανάκλησης, παράτασης ή σύντμησης της διάρκειάς της.

3 - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η συμμετοχή στο ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και εξ ολοκλήρου αποδοχή των παρόντων όρων. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα
- έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
- έχουν κατεβάσει στο κινητό τους την εφαρμογή Viva Wallet για IOS & Andoid.

Στην ενέργεια μπορούν να συμμετέχουν αλλά δεν θα δικαιούνται τα δώρα των κληρώσεων οι εργαζόμενοι της διοργανώτριας, οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους Α’ και Β’ βαθμού.

4 - Η διαδικασία της ενέργειας (η συμμετοχή, κλήρωση, και η ανάδειξη των νικητών)

Η αυτόματη συμμετοχή στην ενέργεια πραγματοποιείται από πελάτες που έχουν ολοκληρώσει αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσα από το Viva Wallet καθ΄όλο το διάστημα διάρκειας της ενέργειας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω. Εν τούτοις σε περίπτωση που οποιοσδήποτε επιθυμεί συμμετοχή στην κλήρωση, δίχως να πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη αγορά, μέσα από την εφαρμογή, δύναται να αποστείλει σχετικό αίτημα μέσω email στο xmascontest@viva.gr, από το e-mail που έχει εγγραφεί στο Viva Wallet αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο).

Κάθε ενδιαφερόμενος αποκτά αυτομάτως δικαίωμα για πολλαπλές συμμετοχές με βάση τις αγορές υπηρεσιών που πραγματοποιεί καθ΄ όλο το διάστημα διάρκειας της ενέργειας. Ο αριθμός αγορών που πραγματοποιεί αντιστοιχεί και στον αντίστοιχο αριθμό συμμετοχών στην κλήρωση που αναφέρεται κατωτέρω.

Κάθε ημέρα το VIVA θα συλλέγει τα emails & τα ονόματα όσων έχουν αγοράσει μια ή περισσότερες υπηρεσίες και θα διεξάγει την μεγάλη κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων στην ενέργεια, την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015. Δέκα νικητές θα κερδίσουν από μια δωροπεπιταγή αξίας 200€ έκαστος, για εξαργύρωση σε αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια ή ξενοδοχεία από το viva.gr.

Κάθε δωροεπιταγή θα έχει την μορφή κωδικού εκπτωτικού κουπονιού, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από ένα και μόνο email, στο πλαίσιο μίας και μόνο αγοράς με την έννοια ότι σε περίπτωση που τυχόν η συνολική αξία της αγοράς με χρήση της δωροεποταγής υπολείπεται της αξίας της (€200) τότε το υπόλοιπο της δωροεπιταγής δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί για επόμενη αγορά.
Η αποστολή των δωροεπιταγών θα γίνεται μέσω email στους τυχερούς που θα αναδείξει η κλήρωση. Κάθε τυχερός κερδίζει από μία και μόνο δωροεπιταγή.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με την ενέργεια οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του VIVA, τηλεφωνικά στο 13855 ή 211 7700 000 με χρέωση αστικής κλήσης, καθημερινά και Σαββατοκύριακα σε 24ωρη βάση.

5 - Έπαθλα

Τα έπαθλα είναι αυστηρώς προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με άλλα ούτε εξαργυρώνονται με χρήματα. Το έπαθλο είναι: Δέκα (10) δωροεπιταγές για αγορές αεροπορικών εισιτηρίων ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ή ξενοδοχείων μέσα από το Viva.gr, συνολικής αξίας εξακοσίων (2.000) ευρώ.

6 - Διαχείριση της παράδοσης του επάθλου

Με την ανάδειξη των νικητών, η διοργανώτρια θα επικοινωνεί με κάθε έναν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προκειμένου να τους ενημερώσει για την ανάδειξή τους ως νικητών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν το δώρο τους. Η διοργανώτρια δεν υποχρεούται να παράσχει το έπαθλο και δικαιούται να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια εφόσον

Α) ο νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλο εντός έξι (6) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ειδοποίησής του. Διευκρινίζεται ότι ως αποδοχή από πλευράς του νικητή θεωρείται η απάντηση του στο email που θα του αποστείλει η διοργανώτρια.

Β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του νικητή οι προϋποθέσεις που απαιτούνται από τους όρους της παραγράφου 3 ανωτέρω για την συμμετοχή κάποιου προσώπου στην ενέργεια

Γ) ο νικητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να παραλάβει το έπαθλό του για οποιοδήποτε λόγο.

7 - Προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων και δικαιώματα εικόνας

Η συμμετοχή στην ενέργεια συνεπάγεται την εκ μέρους των συμμετεχόντων παροχή συναίνεσης προς την διοργανώτρια και προς άλλα νομικά πρόσωπα με τα οποία αυτή συνεργάζεται για την συλλογή, την επεξεργασία και την διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της ενέργειας είναι τα ακόλουθα: Όνομα, Επώνυμο, Κινητό τηλέφωνο, Email.

Η διοργανώτρια λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Η διοργανώτρια δηλώνει και ο συμμετέχων αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν συλλέγονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για τους παρακάτω σκοπούς:

- το ονοματεπώνυμό τους ως μέσο για την συμμετοχή τους στην κλήρωση και την πιθανή ανάδειξή τους ως νικητές. Το Ονοματεπώνυμο των νικητών θα αναρτηθεί στο site www.viva.gr.

- η ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email) για να αποσταλούν στους νικητές αναλυτικά οι οδηγίες παραλαβής των επάθλων. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η διοργανώτρια και το προσωπικό της, άλλα νομικά πρόσωπα του ομίλου της διοργανώτριας, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η διοργανώτρια υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Επίσης ο συμμετέχων δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από την διοργανώτρια με τους παρόντες όρους σχετικά με το δικαίωμά του:

α. Για ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και την ανακοίνωσή τους από την διοργανώτρια σε τρίτους

β. Για πρόσβαση στα δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία

γ. Για αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 για την προστασία φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για τις ανάγκες της ενέργειας, τηρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας του ατόμου κατά την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και για τους σκοπούς που ορίζονται ανωτέρω.

Επίσης, η διοργανώτρια έχει δικαίωμα να διατηρήσει αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συμμετεχόντων για την αποστολή προωθητικών και ενημερωτικών μηνυμάτων εκτός αν ο συμμετέχων δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο support@viva.gr.

Τα ονόματα των νικητών και των επιλαχόντων θα ανακοινωθούν στις 12/01/2015 μέσω της σελίδας www.viva.gr.

8 - Λοιποί όροι

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, όπως επίσης και να προβεί στην σύντμηση ή και την παράταση της διάρκειας της ενέργειας ή στην ματαίωση αυτού για οποιοδήποτε λόγο.

Με το τέλος της ενέργειας και της διάθεσης των επάθλων στους νικητές, θα σταματήσει να υπάρχει η όποια ευθύνη της διοργανώτριας και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων πέραν από τον έλεγχο της διοργανώτριας ή τρίτων η διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει τα έπαθλα ούτε εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

Η διοργανώτρια και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες, εάν υπάρχουν, δεν θα είναι υπεύθυνες για τις όποιες ζημίες της όποιας μορφής, άμεσες ή έμμεσες, και/ή δευτερεύουσες, άμεσες ή μελλοντικές, που μπορεί να προκύψουν ως συνέπεια λόγω της χρήσης των επάθλων που απονεμήθηκαν. Γίνεται δεκτό ότι η διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε περίπτωση που υπάρξει ματαίωση ή αναβολή παροχής των δώρων για λόγους που αποδεδειγμένα είναι εκτός του δικού της ελέγχου.

Η διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης συμμετεχόντων με τα συστήματά της για την συμμετοχή τους στην ενέργεια που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού της (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το παιχνίδι αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της έδρας της διοργανώτριας, ενώ η ενέργεια θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.