Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > LEVANTE FERRIES > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - LEVANTE FERRIES

LEVANTE FERRIES
ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

AKYΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τα εισιτήρια ακυρώνονται μόνο από τα πρακτορεία έκδοσης, εφόσον το εισιτήριο δεν έχει ήδη τροποποιηθεί και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθούν τηλεφωνικά. Αυτούσιο το σώμα του εισιτηρίου πρέπει να παραδοθεί στο πρακτορείο έκδοσης το αργότερο εντός μηνός από το αίτημα της ακύρωσης. Ανάλογα με το χρόνο της ακύρωσης ισχύουν τα κάτωθι:

Για ακυρώσεις έως και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου του πλοίου επιστρέφεται ολόκληρος ο ναύλος συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ.
Για ακυρώσεις έως και 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου του πλοίου επιστρέφεται ποσοστό 75% του ναύλου συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ
Για ακυρώσεις έως και 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου τουπλοίου επιστρέφεται ποσοστό 50% του ναύλου συν τις κρατήσεις υπέρ τρίτων και το ΦΠΑ.
Για ακυρώσεις που γίνονται σε διάστημα μικρότερο των 12 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου δεν επιστρέφεται τίμημα.

 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
 

Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (Open Tickets) δεν είναι αποδεκτά για επιβίβαση, καθώς δεν αποτελούν εισιτήριο, παρά μόνο υπόσχεση μεταφοράς. Οι επιβάτες με εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας οφείλουν να προβαίνουν έγκαιρα σε κράτηση θέσης και έκδοση εισιτηρίου για το συγκεκριμένο δρομολόγιο που επιθυμούν. Σε περίπτωση που ο ναύλος είναι υψηλότερος κατά την ημερομηνία που ο επιβάτης επιθυμεί να ταξιδέψει τότε οφείλει να εκδώσει συμπληρωματικό εισιτήριο. Σε περίπτωση που η αξία του νέου ναύλου είναι χαμηλότερη ο επιβάτης δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς. Τα εισιτήρια ανοιχτής ημερομηνίας ισχύουν για δώδεκα (12) μήνες. Ο επιβάτης δικαιούται την τροποποίηση του εισιτηρίου του, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο ή άλλο ταξίδι μέχρι και είκοσι τέσσερις(24) ώρες πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου.  

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ- ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ


Τα δικαιώματα των επιβατών στις ανωτέρω περιπτώσεις ισχύουν όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ν.3709/2008,  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Σε περίπτωση απώλειας του εισιτηρίου ή της απόδειξης μεταφοράς του οχήματος, για να ταξιδέψει ο επιβάτης θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο. Εφόσον ο επιβάτης δηλώσει εγγράφως την απώλεια αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδιού, το δρομολόγιο, τον αριθμό τόσο του απολεσθέντος όσο και του νέου εισιτηρίου, και εφόσον κατόπιν ελέγχου στα αρχεία της Κοινοπραξίας προκύψει ότι το απολεσθέν εισιτήριο δεν χρησιμοποιήθηκε και δεν αντικαταστάθηκε εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ταξιδιού τότε ο επιβάτης δικαιούται νέο εισιτήριο ίσης αξίας με το απολεσθέν.

 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Tο εισιτήριο είναι ατομικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει μόνο για το ταξίδι, το δρομολόγιο και τη θέση που εκδόθηκε.
Σύμφωνα με την οδηγία 98/41 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ. 23/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κάθε επιβατηγό πλοίο που αναχωρεί από Ελληνικό λιμάνι και πραγματοποιεί πλου άνω των 20 μιλίων από το σημείο αναχώρησης καταγράφονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες πληροφορίες τους: το επώνυμο, το όνομα ή το αρχικό γράμμα, το φύλλο, η ηλικία ή η ένδειξη για την κατηγορία ηλικίας καθώς και κάθε πληροφορία που παρέχεται οικειοθελώς από το άτομο, σχετική με την ειδική φροντίδα ή τη βοήθεια που τυχόν χρειάζεται.
Ο επιβάτης υποχρεούται κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή/και την έκδοση του εισιτήριου να ελέγχει την ορθότητα των αναγραφόμενων στο εισιτήριο στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγιο, πλοίο, στοιχεία ταυτότητας κ.λπ.) και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής. Απαγορεύεται η μεταβίβαση του εισιτηρίου χωρίς την έγκριση του μεταφορέα ή του εκδότη του εισιτηρίου.

Κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή την έκδοση του εισιτηρίου, ο επιβάτης υποχρεούται να δίνει ακριβή στοιχεία ταυτότητας του, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του από το μεταφορέα σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου.  
Παιδιά ηλικίας έως 5 ετών ταξιδεύουν δωρεάν και είναι απαραίτητη η κράτηση και η έκδοση εισιτηρίου με μηδενικό ναύλο.

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

Ανήλικα άτομα που πρόκειται να ταξιδέψουν ασυνόδευτα, παραδίδονται στον Ύπαρχο από τον Κηδεμόνα / Συνοδό τους στο λιμάνι αναχώρησης.

COVID POLICY

Κατ' εξαίρεση σύμφωνα με ΦΕΚ  84Α, άρθρο 65, για το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Οκτωβρίου 2020:

Επιβάτες που δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις, ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους δεν μπορούν ν' ακυρώσουν το εισιτήριο αλλά δίνεται πιστωτικό σημειώμα Voucher διάρκειας 18 μηνών ίσης αξίας με το αντίτιμο του εισιτηρίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιονδήποτε προορισμό

Eφόσον παρέλθουν 18 μήνες και το πιστωτικό σημείωμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί, δίνεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.