Αρχική Σελίδα > Ακτοπλοϊκά εισιτήρια > Ακτοπλοϊκές Εταιρείες > Sea Jets > Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική

Ακυρωτική και Εκπτωτική Πολιτική - SEA JETS

Sea Jets
EKΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ


Σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου ισχύουν τα παρακάτω:

Έως 14 ημέρες προ του απόπλου γίνεται 100% επιστροφή του ναύλου.
Έως 7 ημέρες προ του απόπλου γίνεται 75% επιστροφή του ναύλου.
Έως 12 ώρες προ του απόπλου, 50% επιστροφή του ναύλου.
Για ακυρώσεις που γίνονται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 ωρών προ του απόπλου δεν επιστρέφεται ο ναύλος.
Για την ακύρωση είναι απαραίτητη η προσκόμιση των εισιτηρίων στον πράκτορα που αυτά εκδόθηκαν (μόνος εξουσιοδοτημένος για ακυρώσεις).
Δεν επιτρέπονται ακυρώσεις εισιτηρίων μέσω τηλεφώνου, φαξ, email.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (open) τουλάχιστον 12 ώρες προ του απόπλου. Για τα συμβατικά  πλοία τα εισιτήρια μπορούν να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας (open) μέχρι και 4 ώρες προ του απόπλου.

Τα εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας μπορούν να αντικατασταθούν με εισιτήρια άλλης ημερομηνίας σε δρομολόγιο οποιασδήποτε διαδρομής, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

Τα ανοικτά εισιτήρια ισχύουν για ένα έτος από την ημερομηνία μετατροπής τους σε ανοιχτής ημερομηνίας, δεν ακυρώνονται και δεν μπορεί να γίνει καμία μερική ή ολική επιστροφή χρημάτων.
Τα εισιτήρια που έχουν αντικαταστήσει εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας δεν μπορούν να ακυρωθούν είτε να μετατραπούν σε εισιτήρια ανοικτής ημερομηνίας.
Κατά την διαδικασία αντικατάστασης ανοικτών εισιτηρίων  διαφορά ναύλου δεν επιστρέφεται αλλά σε περίπτωση που το νέο εισιτήριο είναι πιο ακριβό εισπράττεται η διαφορά.
Για την μετατροπή σε εισιτήριο ανοικτής ημερομηνίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση του εισιτηρίου στον εκδότη.
 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ- ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις δρομολογίου , παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή σε εντολές ΥΕΝ και Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας και γίνονται με κύριο μέλημα την ασφάλεια των επιβατών.  Σε περίπτωση ανεκτέλεστου δρομολογίου για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απαγόρευση απόπλου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών) η Seajets επιστρέφει ολόκληρη την αξία του εισιτηρίου.
 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας εισιτηρίου η Seajets πρέπει να ενημερωθεί τουλάχιστον 1 ώρα προ του απόπλου του πλοίου είτε τηλεφωνικά (+30 210 7107710) είτε με email (reservations.dpt@seajets.gr). Ο επιβάτης για να ταξιδέψει θα πρέπει να αγοράσει νέο εισιτήριο και στη συνέχεια να δηλώσει εγγράφως την απώλεια στην Seajets αναφέροντας την ημερομηνία του ταξιδίου, τη διαδρομή, τον αριθμό του απολεσθέντος εισιτηρίου, τον αριθμό του νέου εισιτηρίου που αγοράστηκε και φωτοτυπία αυτού. Εφόσον το απολεσθέν εισιτήριο δεν βρεθεί στα αρχεία της Seajets να έχει ταξιδέψει σε διάστημα 1 μήνα από την ημερομηνία ταξιδίου, η εταιρεία θα χορηγήσει δωρεάν εισιτήριο ισόποσης αξίας με το απολεσθέν.
 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 98/41/ΕΚ και των νέων κανονισμών  όπως αυτοί απορρέουν από το Π.Δ. 102/2019 (ΦΕΚ 182/Α/20-11-2019) και τις τροποποιημένες διατάξεις του Π.Δ. 23/1999 που αφορά την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά δρομολογημένα πλοία σε Ελληνικούς λιμένες είναι υποχρεωτική για λόγους ασφαλείας, η ονομαστική καταγραφή των επιβαινόντων σε κάθε δρομολόγιο. Για τους σκοπούς της καταγραφής, τα εισιτήρια εκδίδονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ και αναγράφουν οπωσδήποτε:

- Επώνυμο
- Όνομα (Ολογράφως)
- Φύλο 
- Ιθαγένεια 
- Ημερομηνία γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ)  

Κατά την ηλεκτρονική κράτηση ή την έκδοση του εισιτηρίου, ο επιβάτης οφείλει να δίνει ακριβή στοιχεία ταυτότητας του, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση του από το μεταφορέας σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου του πλοίου. Ο επιβάτης οφείλει επίσης να ελέγχει κατά την έκδοση του εισιτηρίου την ορθότητα των αναγραφόμενων στο εισιτήριο στοιχείων (ημερομηνία, ώρα, δρομολόγιο, πλοίο στοιχεία ταυτότητας κ.λ.π.) και να μην το παραλαμβάνει σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής.

Τηλέφωνο επιβάτη για καλύτερη εξυπηρέτηση
Συνιστούμε στους επιβάτες κατά την έκδοση των εισιτηρίων να ενημερώνουν το πρακτορείο έκδοσης για τον αριθμό του τηλεφώνου τους (κατά προτίμηση κινητού) ούτως ώστε να ειδοποιούνται σε περίπτωση ανάγκης, π.χ. απαγόρευσης απόπλου λόγω καιρού κ.λ.π. 

Η τιμή του εισιτηρίου περιλαμβάνει τη μεταφορά του επιβάτη στο λιμένα προορισμού, στον τύπο θέσης που έχει επιλέξει ο επιβάτης και αναγράφεται στο εισιτήριο, καθώς επίσης και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ' αυτού (Φ.Π.Α., λιμενικά τέλη κ.λπ.).
Η τιμή της απόδειξης μεταφοράς οχήματος (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του οχήματος στο λιμένα προορισμού και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ' αυτού (Φ.Π.Α., λιμενικά τέλη κ.λπ.).
Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Εφόσον συντρέχουν περισσότερες της μίας περιπτώσεις εκπτώσεων, εφαρμόζεται μόνον η μεγαλύτερη έκπτωση.
Οι επιβάτες που δικαιούνται έκπτωση πρέπει να το δηλώσουν κατά την κράτηση των θέσεων και να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα τόσο κατά την έκδοση των αντιστοίχων εκπτωτικών εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους στο Πλοίο.

Μετά την έκδοση του εισιτηρίου, ουδεμία διαφορά ναύλου επιστρέφεται.

Η Seajets χορηγεί εκπτώσεις στους επιβάτες σύμφωνα με την παρακάτω εμπορική πολιτική:

Πολύτεκνοι έκπτωση 50% σε Οικονομική Θέση.
Ειδική Έκπτωση έκπτωση 50% σε όλες τις θέσεις.
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω & Συνοδοί αυτών.
ΙΧ αναπηρων 50%.
Βρέφη έως 1 έτους εκδίδουν εισιτήριο boarding pass infant χωρίς ναύλο. Δεν ισχύει στα συμβατικά πλοία της Seajets.
Παιδιά μέχρι και 5 ετών εκδίδουν εισιτήριο βρεφικό με θέση  με μηδενικό ναύλο αλλά εξαιρούνται οι θέσεις  στην Platinum.
Παιδιά από 5 έως 10 ετών 50% σε όλες τις Θέσεις.
Συνταξιούχοι ΝΑΤ έκπτωση 50% σε Οικονομική Θέση.
Φοιτητική έκπτωση: Η συγκεκριμένη έκπτωση δίνεται μόνο με την φυσική παρουσία του επιβάτη σε πρακτορείο της ακτοπλοικής εταιρείας, με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.

 

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ

Η μετακίνηση ανηλίκων επιβατών, που έχουν συμπληρώσει το 15ο έως το 18ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα, επιτρέπεται με τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα του ανηλίκου, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή.
Για την επιβίβαση στο πλοίο, ο ανήλικος επιβάτης θα πρέπει να έχει μαζί με το εισιτήριό του, την πρωτότυπη Δήλωση, καθώς και το Δελτίο Αστυνομικής του Ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ταυτοπροσωπίας.
Σε κάθε περίπτωση, ο γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας του ανηλίκου επιβάτη, φέρει ακέραιη την ευθύνη για την έγκαιρη απόκτηση και θεώρηση της Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και όλων των συνοδευτικών εγγράφων που τυχόν απαιτούνται στο λιμάνι αναχώρησης.
Σε καμία περίπτωση, η Seajets δεν είναι υπεύθυνη εάν λόγω ανεπαρκών εγγράφων ή/και πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας, δεν επιτραπεί η επιβίβαση από τους αρμόδιους Αξιωματικούς του πλοίου ή τις Λιμενικές Αρχές.
Σχετικές δηλώσεις διατίθενται από την Seajets, e-mail: reservations.dpt@seajets.gr καθώς και στα κατά τόπους λιμενικά γραφεία της Seajets.

COVID POLICY

Mετατροπή των εισιτηρίων σε Credit Voucher τα οποία θα μπορέσουν να αντικατασταθούν προς οποιοδήποτε προορισμό χωρίς επιπλέον κόστος.
Η δυνατότητα αυτή ισχύει σε όσους έχουν αγοράσει εισιτήρια μέχρι και 31/5/2020, ανεξάρτητα από το εάν το ταξίδι έχει ακυρωθεί ή όχι.
Τα Credit Voucher ισχύουν για οποιοδήποτε δρομολόγιο έως 31/12/2022.

Μετά το πέρας 18 μηνών από την ημερομηνία ταξιδιού και σε περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί το credit voucher, δίνεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων.

Σε περίπτωση που η νέα κράτηση είναι μεγαλύτερης αξίας από την αξία των open εισιτηρίων (δηλαδή αφορά εισιτήρια ακριβότερης διαδρομής), δεν θα υπάρχει καμία επιπλέον χρέωση για τη διαφορά του κόστους
Εάν η νέα κράτηση, είναι μικρότερης αξίας από την αξία της πίστωσης, τότε η διαφορά δεν επιστρέφεται.